fbpx

Twoim dłużnikiem jest spółka jawna? Sprawdź co możesz zrobić.

09.10.2018

Masz problem z odzyskaniem pieniędzy od spółki jawnej? Twoja walka nie musi skończyć się na bezskutecznej egzekucji komorniczej. Sprawdź jakie masz możliwości odzyskiwania należności od wspólników zaangażowanych w prowadzenie  działalności o takiej formie prawnej.

Otrzymałeś postanowienie o bezskutecznej egzekucji komorniczej prowadzonej wobec spółki jawnej? Nie oznacza to, że powinieneś zapomnieć o swoich pieniądzach. W przypadku takiej formy prawnej istnieje tzw. odpowiedzialność subsydiarna. Oznacza to, że za długi spółki, solidarnie, całym swoim majątkiem odpowiadają jej wspólnicy. Jest jeden warunek – aby rozpocząć windykację z majątku wspólnika, najpierw trzeba udokumentować, że wyegzekwowanie zapłaty od spółki jest bezskuteczne.

Co zrobić by wyegzekwować spłatę długu?

Aby odzyskanie należności z majątku wspólników było możliwe, wierzyciel powinien złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Istotne jest aby we wniosku udowodnić bezskuteczność egzekucji komorniczej. W tym celu można złożyć aktualny bilans dłużnika, z którego wynika, że majątek spółki jest nie pokryje roszczeń. Jeżeli ten krok masz już za sobą, powinieneś złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko wspólnikom.

Co ze zobowiązaniami powstałymi od dnia zawarcia umowy do daty wpisu do KRS?

W przypadku takich zobowiązań nie ma odpowiedzialności subsydiarnej, dotyczy ona wyłącznie zobowiązań powstałych po wpisie spółki jawnej do rejestru.
Co wtedy?
art. 251 k.s.h. osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie.

Zgodnie z treścią powyższego przepisu odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania zaciągnięte przed wpisem spółki do KRS, ma charakter pierwszorzędny. W takiej sytuacji wierzyciel nie musi udowadniać bezskutecznej egzekucji komorniczej wobec spółki jawnej. Możesz skierować egzekucję do majątku wspólników.