Strona główna » Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

My = Grupa Transcash.eu1
Ty = Klient


1 Grupę Transcash tworzą spółki TC Inkasso Sp. z o.o., Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp. k., Transcash Software Sp. z o.o., Transcash.eu SRL z siedzibą w Rumunii oraz Transcash.eu S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000626049, NIP: 8971714717.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o prywatności

Ten załącznik reguluje politykę, którą stosujemy my oraz jej podwykonawcy i podmioty powiązane. Dotyczy ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji, które mogą być tajemnicą ich przedsiębiorstwa. Polityka dotyczy usług, które oferujemy na stronie https://transcash.eu/ oraz w formularzach Transcash dostępnych na Platformie Trans.eu (www.trans.eu). 

Polityka nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników na witrynie. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie. Zalecamy, by każdorazowo zapoznawać się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

Wprowadzenie

Co zawiera Polityka prywatności

W Polityce umieściliśmy przede wszystkim informacje:

 1. o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych,
 2. w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy dane osobowe,
 3. o prawach osób, których dane przetwarzamy.

Wykorzystujemy dane osobowe:

 1. w celach, które określiliśmy w tym dokumencie,
 2. w innych celach, o których informujemy za każdym razem, gdy je do nas przekazujesz. 

Gdy zbieramy i wykorzystujemy dane, informujemy Cię o podstawach i sposobach ich przetwarzania.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Pozyskiwanie danych dłużnika (kontrahenta) w przypadku nabycia wierzytelności przez TC

Jakie dane nam udostępniasz

Udostępniasz nam:

 1. dane kontaktowe dłużnika, które figurują w CEIDG,
 2. dane wierzytelności z faktury.

Źródłem tych danych jest dokumentacja, którą przedstawiasz nam, gdy zawierasz umowę cesji - ofertę sprzedaży/wniosek o sfinansowanie faktury. 

Aby wykazać, że wierzytelność faktycznie istnieje, musisz przedstawić:

 1. zlecenie/umowę transportową,
 2. dokument transportowy, który potwierdza, że przewoźnik wykonał usługę,
 3. fakturę VAT, którą wystawiłeś kontrahentowi.

Jeśli nabywamy wierzytelność, zawiadamiamy dłużnika o zmianie wierzyciela. Informujemy go również, że jako administrator przetwarzamy jego dane osobowe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Aby zawrzeć lub wykonać umowę, możemy w zautomatyzowany sposób przetwarzać Twoje dane osobowe, a także podejmować decyzje i profilować. Może to wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na Twoją sytuację. Przypadki te mogą wystąpić podczas ofertowania. Dzięki temu ocenimy, czy możemy złożyć Ci ofertę zawarcia umowy świadczenia usług faktoringowych.

Co analizujemy

Automatycznie analizujemy dane, które:

 1. przekazujesz w formularzach na stronie https://transcash.eu,
 2. dotyczą Twojej historii współpracy z nami,
 3. dotyczą historii działań windykacyjnych, które prowadziliśmy na Twoje zlecenie lub wobec Ciebie,
 4. są ogólnodostępne i pochodzą z państwowych rejestrów,
 5. pochodzą z wywiadowni gospodarczych,
 6. opublikowaliśmy na naszej Giełdzie Wierzytelności.
Jak oceniamy

Aby ocenić czy możemy złożyć Ci ofertę zawarcia umowy, wykorzystujemy modele statystyczne. Dzięki nim określamy Twoją wiarygodność i sprawdzamy czy możesz zaciągać zobowiązania w naszej firmie. Jeśli ocenimy w ten sposób, że są one niewystarczające lub w ogóle ich nie posiadasz, odmówimy Ci zawarcia umowy i świadczenia usługi.

Gromadzone dane

Aby korzystać z naszych usług i produktów, zarejestruj konto w Panelu Obsługi Klienta na stronie https://app.transcash.eu. W tym celu podaj:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail.

Jeśli jesteś użytkownikiem Platformy Trans.eu, możesz zalogować się do Panelu przy użyciu Twojego TransId oraz hasła. W takim przypadku możesz podać również dodatkowe informacje, które dotyczą preferencji i kwalifikacji zawodowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem. W przypadku niedostarczenia Administratorowi niezbędnych informacji, Administrator nie będzie mógł realizować oraz prowadzić obsługi.

Niektóre dane są zbierane także biernie, tj. gdy korzystasz ze strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).

Wykorzystywanie danych

Będziemy przetwarzać dane osobowe, aby:

 1. realizować umowę, którą zawarłeś z nami, lub aby podjąć działania niezbędne, by tę umowę zawrzeć - jeśli będzie to niezbędne;
 2. obsługiwać naszych Klientów, tj. umożliwić im kontakt, by mogli prowadzić negocjacje, zawrzeć umowę lub zaakceptować zlecenie; 
 3. odpowiedzieć na Twoje pytania lub reklamacje;
 4. przesyłać Ci nasz biuletyn informacyjny o zmianach w oprogramowaniu, Regulaminie itp.;
 5. by badać Twoją satysfakcję,
 6. dochodzić roszczeń oraz bronić się przed roszczeniami,
 7. realizować nasze wewnętrzne cele administracyjne - przygotowywać statystyki, analizy, które dotyczą np. sposobów, w jakie korzystasz z strony, lub Twoich preferencji,
 8. informować Cię o produktach, gdy wyrazisz zainteresowanie nimi (np. by przekazywać Ci informacje odnośnie newslettera). 

Możemy również wykorzystywać dane osobowe, w tzw. marketingu bezpośrednim po to, by informować Cię o naszych aktualnych oraz przyszłych produktach i usługach za pośrednictwem:

 1. komunikatora Trans,
 2. wiadomości mailowych,
 3. kampanii informacyjnych,
 4. kampanii reklamowych. 

Możesz zrezygnować z otrzymywania takich informacji, jeśli wyślesz wiadomość na adres info@transcash.eu. Jeśli cofniesz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, nadal możemy przesyłać Ci nasz biuletyn informacyjny dot. zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe:

 1. podmiotom zależnym od nas,
 2. podmiotom powiązanym z nami (grupa kapitałowa Trans.eu) ,
 3. podwykonawcom – jeśli będzie to niezbędne, by wykonać umowę o świadczenie usług. 

Zaznaczamy jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. Są to m.in. podmioty, które świadczą usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług - np. dostawcy usług płatniczych, IT i podmioty zajmujące się Panelem Obsługi Klienta Transcash. 

Gdy przesyłamy dane, stosujemy środki ochrony oraz zabezpieczenia. Uniemożliwiają one dostęp do danych osobom nieupoważnionym (m.in. SSL, szyfrowane połączenia). Bez Twojej zgody nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom trzecim. Wyjątkowo możemy udostępniać je podmiotom uprawnionym w uzasadnionych prawnie przypadkach (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego, który zapewnia prawo europejskie. Przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko, gdy jest to niezbędne. Jeśli to robimy, zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.  Aby to osiągnąć, przede wszystkim:

 1. przekazujemy dane osobowe do państw, które  - w ramach decyzji wydanej przez Komisję Europejską - zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony tych danych,
 2. stosujemy wydane przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, 
 3. stosujemy inne adekwatne zabezpieczenia. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako Klient i Użytkownik masz prawo uzyskać dostęp do danych osobowych. Możesz  także żądać, byśmy je:

 1. sprostowali, 
 2. usunęli, lub
 3. ograniczyli ich przetwarzanie. 

W dowolnym momencie możesz: 

 1. wycofać zgodę na przetwarzanie danych - w zakresie, jakiego zgoda ta dotyczy, 
 2. przenieść dane.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO, możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego. W Rzeczypospolitej Polskiej jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane, aby realizować cele, które: 

 1. wynikają z prawnie uzasadnionych interesów, 
 2. związane są z marketingiem bezpośrednim - w tym profilowania.

Spełnimy Twoją prośbę, jeśli:

 1. potwierdzimy Twoją tożsamość,
 2. po analizie uznamy, że żądanie jest zasadne,
 3. realizacja wskazanych praw będzie możliwe w myśl obowiązujących przepisów.

Odmówimy realizacji Twojego żądania, jeśli musimy zachować dane ze względu na:

 1. obowiązujące prawo,
 2. uzasadnione prawnie interesy naszej firmy. 

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe przez niezbędny okres:

 1. aby wykonywać zawartę umowę do czasu jej zakończenia, a potem przez okres określony przepisami prawa lub by realizować ewentualne roszczenia;
 2. w zakresie, w jakim przetwarzamy je w oparciu o Twoją zgodę - do momentu aż ją wycofasz;
 3. do czasu aż wypełnimy uzasadnione prawnie interesy, które są podstawą tego przetwarzania, lub
 4. do czasu aż wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania - o ile nie ma prawnie uzasadnionych podstaw, byśmy kontynuowali przetwarzanie.

Dane, które zbieramy podczas Twoich wizyt na naszej stronie, będziemy przetwarzać do czasu aż nie będą już aktualne lub przydatne. Dotyczy to danych, które przetwarzamy w celach:

 1. analitycznych,
 2. statystycznych - w tym wykorzystania plików cookie i administrowania naszymi stronami.

II. POLITYKA COOKIES

Pliki cookie

Wykorzystujemy tzw. pliki “cookies”, by śledzić wizyty Użytkowników stron i zapisywać ich preferencje -  np. język, dane logowania - oraz aby dostosowywać oferowane usługi do ich potrzeb. Dzięki tym plikom możemy opracowywać ogólne statystyki, które dotyczą aktywności Użytkowników na stronach. Będziemy przechowywać te pliki do czasu aż nie będą już przydatne lub staną się nieaktualne. Nie udostępnimy plików cookies innym podmiotom trzecim. Będziemy je przekazywać tylko podmiotom, które świadczą usługi w zakresie niezbędnym, by zapewni zaplecze techniczne obsłudze tych plików, oraz podmiotom z Grupy Trans.eu.

Możesz wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak: choć będziesz mógł korzystać ze wszystkich produktów i usług, to mogą wystąpić pewne utrudnienia - nasza witryna może nie działać już w pełni poprawnie.

Zarządzanie kategoriami “plików cookies” jest możliwe również poprzez okno “Zgody”, które pojawi się przy pierwszym odwiedzeniu naszej strony internetowej przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wykorzystywania “plików cookies” przez Administratora zostały określone w Informacji o plikach cookies dostępnej przy oknie zgody. Wykorzystujemy tzw. pliki “cookie”, by śledzić wizyty Użytkowników stron i zapisywać ich preferencje -  np. język, dane logowania - oraz aby dostosowywać oferowane usługi do ich potrzeb. Dzięki tym plikom możemy opracowywać ogólne statystyki, które dotyczą aktywności Użytkowników na stronach. 

Możesz wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, może to spowodować, że nie będziesz mógł korzystać z wszystkich produktów i usług.

Portale społecznościowe

Na naszej stronie mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych, m.in.: Facebook, LinkedIn itp. Jeśli chcesz uzyskać aktualną informację o ochronie danych osobowych przez tych dostawców, powinieneś we własnym zakresie zapoznać się z treścią ich polityk prywatności.

Dane w Google Analytics

Będziemy monitorować ruch na naszych stronach przy pomocy systemu analitycznego Google Analytics.  Gromadzimy dzięki niemu dane o popularności stron oraz sposobie, w jaki z nich korzystasz. Danych tych – m.in. używana przeglądarka lub adres IP – nie udostępnimy nigdy innym podmiotom.

Co robimy, by zapewnić bezpieczeństwo

Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo:

 1. stosujemy szyfrowanie SSL;
 2. umożliwiamy dostęp do konta tylko, jeśli poprawnie wpiszesz login i hasło. Zalecamy ustawić hasło, które składa się z 8 znaków, zawiera duże oraz małe litery, znaki specjalne i cyfry. Hasło powinieneś znać tylko Ty.. 
 3. kontrolujemy metody, dzięki którym gromadzone, przechowywane i przetwarzane są informacje - w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, by chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 4. udzielamy dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. Na mocy umowy muszą oni zachować ścisłą poufność, a w przypadku powierzenia danych - umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 6.02.2023. Możemy ją aktualizować, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach i standardach przetwarzania informacji. Takie modyfikacje możemy wprowadzać bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany, które w istotny sposób zmieniają zasady przetwarzania danych osobowych, możemy Cię o nich poinformować pocztą elektroniczną lub w powiadomieniu na stronie internetowej. Zmiany będą obowiązywać od dnia publikacji ich na stronie https://transcash.eu/polityka-prywatnosci/. Podamy również termin, gdy je wprowadziliśmy. 

Kontakt

Jeśli masz pytania lub uwagi, które dotyczą Polityki prywatności  - prosimy o kontakt:
Transcash.eu S.A.
ul. Racławicka 2-4,
53-146 Wrocław,
info@transcash.eu 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się mailowo. Wyślij wiadomość na adres: dane.osobowe@transcash.eu.