fbpx

Sprawdź jak skorzystać z ulgi na złe długi.

13.11.2018

Wierzyciele, którym nie udało się odzyskać pieniędzy od dłużników w terminie 150 dni od daty przeterminowania faktury, mogą skorzystać z tzw. ulgi za złe długi. Należy się ona wszystkim podatnikom VAT, a dzięki niej wierzyciel może odzyskać kwotę podatku należnego od dokonanej czynności. 
Procedura ulgi na złe długi umożliwia przedsiębiorcy obniżenie podstawy opodatkowania, w związku z nieotrzymaniem zapłaty od kontrahenta w wyznaczonym terminie. Wiąże się to natomiast z obniżeniem wartości podatku odprowadzonego do fiskusa. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Uzyskanie ulgi na złe długi jest możliwe w przypadku sprzedaży krajowej. Dotyczy długów, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Oznacza to, że wierzyciel, nie ma obowiązku udowadniania, że pieniądze za wykonaną usługę lub sprzedany towar nie wpłynęły na jego konto w ciągu 150 dni.
W ustawie znajduje się następujący zapis:

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W jakich sytuacjach można skorzystać z ulgi na złe długi?

Jak w każdej sytuacji, tak chcąc skorzystać z ulgi na złe długi, należy spełnić pewne warunki:

  • sprzedaż towarów i usługi musi być świadczona na rzecz czynnego podatnika VAT, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe lub nie jest on w trakcie likwidacji;
  • na dzień poprzedzający termin złożenia deklaracji VAT zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą być czynnymi podatnikami VAT, wobec których nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe, ani nie są oni w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury nie minęły dwa lata (ważność liczona jest od końca roku, w którym została wystawiona)
    nieściągalność wierzytelności musi być uprawdopodobniona;
  • wierzytelność nie może być uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od upływu terminu ważności;
  • wierzytelność nie może zostać uregulowana lub zbyta do dnia złożenia deklaracji z wykazaną korektą.

Co jeśli wierzytelność zostanie uregulowana po złożeniu deklaracji podatkowej?

Obowiązkiem podatnika, który złożył deklarację z wykazaną korektą jest zwiększenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za rok, w którym odzyskał pieniądze lub zbył wierzytelność. Jeżeli należność została uregulowana częściowo, podstawę opodatkowania i kwotę podatku zwiększa się proporcjonalnie do odzyskanej części.

Kogo poinformować?

Składając deklarację z dokonaną korektą, należy poinformować o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Takie zawiadomienie składa się na formularzu VAT-ZD. Jest to zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Konieczne jest wypełnienie informacji o jednostce podatnika (część A), a także podanie danych dotyczących faktur oraz dłużników, których dotyczy korekta (część B). Korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego zawarte są w części C deklaracji VAT-7. Zarówno sprzedaż z bieżącego okresu, jak i należny od niej VAT są pomniejszone o te kwoty.

Ulga za złe długi w przypadku cesji wierzytelności.

Dokonanie cesji wierzytelności wiąże się z utrata prawa do ulgi. Należy więc ponownie wykazać skorygowany wcześniej VAT. W przypadku zbycia wierzytelności dłużnik ma zobowiązanie wobec nabywcy, a nie dostawcy towaru lub wykonawcy usługi. Podatnik powinien więc zwiększyć kwotę podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zbycia zadłużenia o wartość dokonanej wcześniej korekty. Cena, po jakiej została zbyta wierzytelność, nie ma znaczenia dla kwestii podatkowych.

Obowiązek dłużnika

Dłużnik, który nie uregulował zobowiązania w terminie 150 dni od daty przeterminowania faktury, ma obowiązek dokonania korekty odliczonej od niej kwoty VAT, bez względu na to, czy jego wierzyciel skorzystał z należnej mu ulgi. Z obowiązku są zwolnieni wyłącznie dłużnicy, którzy są w trakcie postępowania likwidacji lub postępowania upadłościowego.