fbpx

Z usługi faktoringu może skorzystać każda firma z branży TSL, zarejestrowana w Polsce, która działa na rynku minimum 6 miesięcy.

Najważniejsze różnice pomiędzy tymi usługami to:

 • Liczba faktur przekazanych do sfinansowania:

w usłudze Mikrofaktoringu możesz przekazać do sfinansowania pojedynczą fakturę, którą wystawiłeś dowolnemu kontrahentowi, w przypadku Faktoringu pełnego przekazujesz do sfinansowania wszystkie faktury wybranych kontrahentów (jednego lub kilku).

 •    Limit finansowania:

limit finansowania w Mikrofaktoringu wynosi maksymalnie 50 000 pln, a w przypadku faktoringu pełnego limit ustalany jest indywidualnie.

 •    Pochodzenie faktur:

usługą Mikrofaktoringu finansujemy tylko faktury wystawione dla polskich kontrahentów, w przypadku Faktoringu pełnego finansujemy zarówno polskie, jak i zagraniczne faktury.

Tak, finansujemy faktury również, gdy w zleceniu widnieje zakaz cesji. W takim przypadku proponujemy ofertę Pożyczki na fakturę.

Najważniejsze różnice pomiędzy tymi usługami to:

  • Limit finansowania

w Mikrofaktoringu limit finansowania to 50 000 pln, w pożyczce 15 000 pln.

  • Cena

w Mikrofaktoringu mamy 3 progi cenowe uzależnione od liczby dni finansowania: 1,99% do 30 dni, 3,99% do 60 dnia oraz 4,99% powyżej 60 dni. W przypadku pożyczki prowizja zawsze wynosi 4,99%.

  • Obowiązek spłaty po stronie klienta

w Mikrofatoringu wypłacamy środki klientowi, a spłaty dokonuje jego kontrahent, na którego wystawiona była faktura. W przypadku pożyczki spłaty dokonuje sam klient.

Dokumenty transportowe, które potwierdzają prawidłowe wykonanie usługi są równie ważne jak sama faktura. Dzięki kompletowi dokumentów możemy zweryfikować czy w zleceniu nie występuje zakaz cesji oraz czy na fakturze został podany prawidłowy termin płatności. Przesłanie kompletu dokumentów transportowych znacząco przyspiesza decyzję o sfinansowaniu faktury.

Wysyłając zgłoszenie z formularza kontaktowego

Nasz pracownik przygotuje dla Ciebie umowę Mikrofaktoringu. Do przygotowania umowy zostaniesz poproszony o poniższe dane:

 1. nazwa firmy
 2. adres siedziby
 3. NIP
 4. REGON
 5. Imię i Nazwisko osoby reprezentującej firmę
 6. Imiona i Nazwiska, adresy mailowe, numery telefonów oraz TransID osób, które mają mieć dostęp do naszego panelu zgłaszania faktur do Mikrofaktoringu
 7. numer konta, prowadzony w PLN, na który mamy przelewać pieniądze wraz z nazwą banku.

Do sfinansowania faktury potrzebujemy kopii poniższych dokumentów:

 1. faktury
 2. zlecenia transportowego
 3. listu przewozowego (CMR).

Wszystkie dokumenty możesz załączyć do Formularza zgłoszenia.

Zanim zlecisz nam finansowanie faktury za takie zlecenie, poproś kontrahenta o pisemne wyrażenie zgody na cesję dla Twojego zlecenia transportowego. Kiedy uzyskasz taką zgodę, prześlij nam fakturę, załącz dokument zlecenia, dokument przewozowy oraz zgodę kontrahenta na faktoring. Możesz również skorzystać z usługi Pożyczki na fakturę.

Początkowy limit wynosi 50 000 pln i ulega odnowieniu wraz ze spłatą zobowiązań przez kontrahenta. Przy dłuższej i stałej współpracy może on ulec zmianie.

Dane nowego kontrahenta wyślij na adres faktoring@transcash.eu.
W treści wiadomości podaj:

 1. nazwę firmy kontrahenta
 2. NIP
 3. oczekiwana kwota limitu dla nowego kontrahenta.

Na tej podstawie podejmiemy decyzję o finansowaniu.

Cesja globalna nakłada na Twoją firmę obowiązek dokonania przelewu wszystkich wierzytelności od zgłoszonego kontrahneta na Transcash. Oznacza to, że masz obowiązek zgłoszenia do naszego systemu każdej faktury wystawionej dla firmy, na którą została podpisana cesja wierzytelności.

Prześlij wiadomość na adres faktoring@transcash.eu z informacją o kwocie potrzebnego limitu. Na tej podstawie podejmiemy decyzję o jego zwiększeniu.

Wyślij wiadomość o tytule: Upoważnienie dla pracownika na dostęp do panelu, na adres faktoring@transcash.eu. W wiadomości podaj dane osoby, która ma uzyskać dostęp:

 1. Imię i Nazwisko
 2. adres e-mail
 3. numer telefonu
 4. numer TransID

Przygotujemy odpowiedni aneks do umowy i nadamy pracownikowi dostęp do panelu.

Nie. Ty decydujesz o tym, którzy kontrahenci mają być dodani do umowy. Natomiast jesteś zobowiązany do przekazania do sfinansowania wszystkich faktur wystawionych dla zgłoszonego kontrahenta.

Środki przelewamy maksymalnie w terminie dwóch dni roboczych od zaakceptowania faktury do finansowania.

Dokumenty jakie są potrzebne do udzielenia finansowania to:

  1. kopia faktury
  2. kopia zlecenia transportowego
  3. kopia dokumentów przewozowych

Wszystkie dokumenty dołącz do zgłoszenia w panelu klienta.

Dokumenty możesz również wysłać na adres:
faktoring@transcash.eu.

Tak przed zleceniem działań windykacyjnych wymagane jest podpisanie umowy. Wzór umowy znajdziesz się na stronie dokumenty do pobrania.

Cennik usług jest dostępny na stronie poświęconej usłudze windykacji. Aktualne i archiwalne cenniki umieściliśmy również na stronie dokumenty do pobrania.

Zlecenie windykacyjne możesz złożyć na dwa sposoby:

 1. za pośrednictwem panelu obsługi klienta
 2. poprzez platformę Trans.eu -> w górnym menu wybierasz Usługi Trans.eu -> po rozwinięciu listy wybierasz pozycję Windykacja.

Niestety, nie. Notę księgową 40 EUR wystawioną do należności głównej należy dołączyć zgłaszając sprawę do windykacji. Noty wysłane poza zgłoszeniem nie są przez nas windykowane.

Status zlecenia windykacyjnego znajdziesz po zalogowaniu do panelu klienta.

Logowanie odbywa się za pomocą TransID, z którego wcześniej została zgłoszona sprawa.

Status sprawy jest dostępny w zakładce Zgłoszone sprawy.

Opiekuna sprawy znajdziesz po zalogowaniu do panelu klienta.

Logowanie odbywa się za pomocą TransId, z którego wcześniej została zgłoszona sprawa.

Informacje o osobie prowadzącej sprawę są dostępne w zakładce Zgłoszone sprawy.

Zmiany danych możesz dokonać dzwoniąc na infolinię tel.: 717 333 999 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@transcash.eu.

Możesz wycofać zlecenie windykacji bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak, że w zależności od tego na jakim etapie obsługi jest Twoja sprawa, możesz być zobowiązany do zapłaty połowy lub całości prowizji. Połowę prowizji pobierzemy jeśli sprawa jest w Okresie obsługi. Pełną prowizję pobierzemy jeśli dłużnik zadeklarował spłatę zobowiązania.

Aby wycofać zlecenie wyślij wiadomość na adres: windykacja@transcash.eu zawierającą poniższe informacje:

 1. dane identyfikujące Klienta (nazwa firmy, NIP, TransID, Imię i Nazwisko osoby upoważnionej)
 2. wskaż numer sprawy, którą chcesz wycofać.

Okres Obsługi to czas na obsługę zlecenia windykacji. Okres obsługi trwa 60 dni od dnia dokonania zlecenia. Po upływie okresu obsługi możesz bezpłatnie wycofać zlecenie, o ile nie zaistnieją przesłanki ujęte w regulaminie, umożliwiające naliczenie wynagrodzenia.

Dokumentami niezbędnymi do przyjęcia sprawy do obsługi:

 1. kopia faktury VAT
 2. kopia CMR
 3. kopia zlecenia transportowego
 4. kopia noty księgowej
 5. kopia potwierdzenia nadania dokumentów.

W przypadku zgłaszania obciążeń konieczne będą dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

Rekompensata kosztów windykacji to inaczej Nota księgowa 40 EUR. Wszystkie informacje na jej temat znajdziesz na podstronie: windykacji.
Wzory not w różnych językach udostępniamy na stronie: dokumenty do pobrania.

Możesz przeliczyć wszystkie należności na jedną walutę, a następnie dokonać jednego zgłoszenia lub każdą należność zgłosić osobno.

Rozliczenie usług windykacyjnych odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Faktura dotyczy uregulowanej części zgłoszonej wierzytelności. Informacja o kwocie znajduje się w specyfikacji wysłanej w wiadomości e-mail.

Nie. Koszt wynagrodzenia wynikającego z realizacji usług windykacyjnych pokrywa klient.

Oferujemy możliwość odzyskania dla Państwa rekompensaty kosztów windykacji od dłużnika. Warunkiem jest jednak zgłoszenie sprawy windykacyjnej i załączenie faktury wraz z wystawioną do niej notą księgową na 40 euro.
Szczegóły tego rozwiązania są dostępne na stronie: windykacji.

W takiej sytuacji niezbędne będzie przesłanie wyciągu z konta. Mogą Państwo założyć filtr w historii płatności na swoim koncie bankowym tylko na kontrahenta i wygenerować historię operacji. Dokument należy wysłać na adres: windykacja@transcash.eu.
Po weryfikacji sprawa zostanie wznowiona, a wystawiona faktura skorygowana.

Tak, w przypadku rozliczenia wierzytelności w formie potrącenia lub kompensaty prowizja zostanie naliczona.

W przypadku przedterminowego zakończenia zlecenia, prowizja może zostać naliczona w wysokości:

  1. 50% wynagrodzenia, jeśli zlecenie zostało wycofane w trakcie Okresu obsługi, a dłużnik nie deklaruje spłaty
  2. 50% wynagrodzenia, jeśli dojdzie do sprzedaży wierzytelności
  3. 100% wynagrodzenia, jeśli dłużnik uregulował zadłużenie lub zadeklarował spłatę długu w całości lub w części

.

Faktury można pobrać z panelu klienta.

Po zalogowaniu do panelu, w menu po lewej stronie w sekcji Rozliczenia znajdziesz zakładkę Należności dla Inkasso, w której dostępne są wszystkie faktury z możliwością pobrania.

Nie jest to nic innego jak wykaz informacji już wcześniej dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów oraz CEIDG. Znajdziemy na niej dane o podatnikach: zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych z rejestru VAT, przywróconych do rejestru VAT.

Nowym zadaniem Białej listy jest eliminacja dziur systemu VAT i ochrona podatników wpadających w ich wir. Płatnik musi wiedzieć, że przed dokonaniem zapłaty, jego obowiązkiem jest sprawdzenie odbiorcy środków pod względem czynnego płacenia podatku.

Taka weryfikacja pozwoli uniknąć komplikacji w przyszłości. Należy pamiętać, że płatność powinna zostać zrealizowana tylko i wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się na Białej liście.

Regulując fakturę objętą cesją wierzytelności należy pamiętać o konieczności wpłaty na konto faktora (firmy finansującej fakturę). Sprawdzając czy konto istnieje na białej liście najlepiej wpisać nr rachunku bankowego podanego na fakturze. W przypadku faktur finansowanych przez Transcash pojawią się dane rejestrowe naszej spółki.

Wyszukiwarka -> https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka jest bardzo intuicyjna. Można w niej wpisać NIP, REGON, numer rachunku bankowego lub nazwę firmy. W przypadku wyszukiwania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które są zarejestrowane w CEIDG – w polu “nazwa podmiotu” należy podać imię i nazwisko przedsiębiorcy.
Najprostszym sposobem wyszukiwania jest wpisanie nr. rachunku bankowego. Ułatwi to weryfikację ponieważ wyszukiwarka wskaże właściciela konta. W przypadku wyszukiwania po nr. NIP lub nazwie firmy może pojawić się długa lista kont, a wśród nich trzeba będzie znaleźć to właściwe, które wymaga weryfikacji.

Jeżeli wyszukujesz podatnika podając NIP, REGON lub nazwę firmy i odpowiedzią wyszukiwarki jest lista kont, ale nie ma nr, który chcesz sprawdzić, prawdopodobnie jest to rachunek wirtualny czyli przypisany do głównego konta firmy, ale dedykowanym dla konkretnego kontrahenta. Wiele firm korzysta z rachunków wirtualnych, aby łatwiej kontrolować przepływy pieniężne.

Na liście kont należących do wskazanego podatnika pojawi się informacja:
„Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”
W takiej sytuacji najlepiej ponownie wyszukać podatnika na białej liście tym razem wpisując konkretny numer rachunku lub zawiadomienie o cesji wierzytelności.

Korzystasz z faktoringu? Pamiętaj, aby poinformować o tym swojego kontrahenta. Dzięki temu będzie on mógł zweryfikować konto, na które przelewa pieniądze. Wszystkie rachunki Trancasach są uwzględnione na Białej Liście Podatników, ale te korzystają z dużej ilości rachunków wirtualnych, które najlepiej sprawdzić poprzez wpisanie ich numeru w wyszukiwarce.