fbpx

Skarga na czynności komornika

13.05.2019

W toku postępowania sądowego może dojść do naruszenia praw dłużnika i wierzyciela, możliwe jest wtedy uchylenie czynności dokonanej przez komornika lub zobowiązanie go do dokonania określonej czynności. W tym celu poszkodowany powinien złożyć skargę na czynności komornika. Zasady wnoszenia skargi oraz jej rozpatrywania reguluje art. 767-768 kodeksu postępowania cywilnego. Co się w nim zawiera?

Skarga na czynności komornika jest jednym z głównych środków zaskarżania jakie można podjąć w postępowaniu egzekucyjnym. Zaskarżenie dotyczy zarówno błędu popełnionego przez komornika, a także za zaniechanie dokonania przez niego czynności, do których jest zobligowany przepisami prawa. Rozpatrzeniem skargi zajmuje się sąd rejonowy, właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Zgodnie z art. 767  “§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.”
Za tzw. inna osobę uważa się osobę, która nie jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego, ale musi wykazać swój interes prawny. W związku z tym nie tylko wierzyciel i dłużnik są uprawnieni do zaskarżenia czynności komornika. Skarga może być wniesiona także przez prokuratora, organizacje społeczne itp. Czynnością jaka można zaskarżyć jest np. bezpodstawne umorzenie postępowania. Obrazuje to opisana poniżej sytuacja:

W dniu 12.12.2018 r. wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. W toku postępowania egzekucyjnego Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał w dniu 27.12.2018 r. postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Komornik sądowy w związku z tym faktem wydał w dniu 12.01.2019 r. postanowienie o umorzeniu postępowania ze względu na toczące się przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne i obciążył wierzyciela opłatą za niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji wierzyciel może zaskarżyć zarówno sam fakt umorzenia postępowania egzekucyjnego, jak i naliczoną w związku z tym opłatę obciążającą wierzyciela.

Wymogi formalne jakie musi spełnić skarga na czynność komornika

Skarga na czynności komornika musi spełniać wymogi formalne pisma procesowego m.in. oznaczenie komornika, do którego jest kierowana

  • oznaczenie stron postępowania egzekucyjnego
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • właściwa liczba odpisów skargi oraz jej załączników (po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika oraz dla komornika sądowego)
  • wniesienie opłaty i podpisanie skargi
  • oznaczenie sygnatury sprawy

Co więcej należy w niej określić zaskarżoną lub zaniechaną czynność i zawnioskować o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności oraz uzasadnić wniosek. W przypadku gdy sąd stwierdzi, że skarga zawiera jakiekolwiek braki, wezwie skarżącego do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia skargi. Składając skargę warto pamiętać o możliwości wnioskowania o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Ułatwienie w składaniu skargi

Od stycznia 2019 roku istnieje możliwość złożenia skargi na urzędowym formularzu, dzięki czemu o wiele łatwiej jest ją sporządzić. Obowiązkiem każdego komornika jest przekazanie urzędowego formularza skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej.

W jakim terminie należy złożyć skargę?

Skargę na czynności komornika należy wnieść w terminie tygodniowym. Termin ten rozpoczyna swój bieg:

  • od  dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona,
  • od  dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby,
  • od  dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynność (w przypadku braku zawiadomienia).

Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności, wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. W przypadku, gdy skarżący bez swojej winy nie dotrzymał tego terminu ma możliwość przywróceniu terminu na zasadach ogólnych. W innym wypadku skarga podlega odrzuceniu. W sytuacji odrzucenia skargi pozytywnym aspektem jest fakt, że sąd i tak ma obowiązek sprawdzić prawidłowość czynności komornika.

W przypadku wniesienia skargi, komornik w terminie trzech dni od dnia jej otrzymania jest zobowiązany do sporządzenia uzasadnienia zaskarżonej czynności lub wskazania powodu zaniechania. Uzasadnienie wraz ze skargą i aktami sprawy wysyła do właściwego sądu. Jeśli natomiast komornik złożoną skargę w całości uwzględnia ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie skarżącego i wszystkie osoby zainteresowane.

Sąd rozpoznaje skargę w zakresie określonym przez skarżącego, a także ma możliwość wyjścia poza granice zaskarżenia, do czego uprawnia go art. 759 § 2 k.p.c.
Od 01.01.2019 r. skarga na czynności komornika podlega opłacie 50 zł

Radca Prawny Paweł Łazarewicz