fbpx

Ruszy KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych

18.06.2019

Z początkiem lipca br. ruszyć ma państwowy, bezpłatny i dostępny online dla każdego Krajowy Rejestr Zadłużonych. To baza informacji o osobach oraz firmach niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością. Kto może trafić do Rejestru i co przyniesie Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Cele stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Głównym założeniem projektu w ramach obowiązującej już częściowo od 1 lutego 2019 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, jest stworzenie nowych lepszych warunków do wychodzenia podmiotów gospodarczych z trudnej sytuacji gospodarczej. Zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt oraz ujawnienie w Rejestrze szerokiego zakresu danych dotyczących toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego wpłynąć ma na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Dostęp do rejestru ma również ułatwić przeprowadzenie restrukturyzacji firmy dłużnika i zapobiec jego likwidacji. W konsekwencji umożliwi to zachowanie miejsc pracy oraz nieprzerwane realizowanie kontraktów.

Jakie zmiany przyniesie uruchomienie KRZ?

Zaproponowane rozwiązania wpisują się w nurt coraz bardziej powszechnej i zaawansowanej cyfryzacji obiegu dokumentów. Bez wątpienia będzie miało duży wpływ na przyspieszenie wielu procesów, tym bardziej, że korzystanie z elektronicznej wersji formularzy czy pism stanie się obowiązkiem, a nie tylko wariantem dopełnienia formalności.

 • obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną, co umożliwi automatyczne przetwarzanie m.in. w celu automatycznego przeniesienia danych z wniosku złożonego drogą elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie;
 • wprowadzenie elektronicznych doręczeń, co znacznie przyspieszy komunikację uczestników postępowania z sądem;
 • dostęp on-line do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych w formie elektronicznej;
 • rezygnacja z obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • obowiązek składania pism na określonych w systemie formularzach, które będą miały charakter obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania;
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych oraz końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie i na bieżąco aktualizowanego spisu masy upadłości oraz spisu wierzytelności.

Koniec Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

W związku z likwidacją Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w nowym rejestrze będą również ujawniane informacje o:

 • osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wobec których są albo były prowadzone postępowania:
 • a) restrukturyzacyjne
 • b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
 • c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
 • wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 • osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń  alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Dłużnik poza granicami

Ustawa wprowadza również obowiązek publikowania m.in. informacji o wszczęciu i przebiegu zagranicznego postępowania upadłościowego. Rejestr zakłada taki sposób gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych by spełniał wymogi rejestru upadłości w rozumieniu art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Z kolei dopasowanie rejestru do wymogów przepisów unijnych umożliwi integrację z systemami pozostałych państw członkowskich.

Informacje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nawet przez 10 lat

Wpisanie do Krajowego Rejestru Zadłużonych może wpływać na zdolność kredytową i reputację firmy czy osoby przez długi czas. Informacja o zadłużeniu może być publikowana odpowiednio nawet przez:

 • 3 lata – gdy z dłużnikiem, wobec którego ogłoszono upadłość, został zawarty układ lub plan spłaty, wierzyciel i dłużnik ten układ lub plan spłaty wykonał; termin liczy się od zatwierdzenia układu lub stwierdzenia wykonania planu spłaty;
 • 3 lata – po upływie terminu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonych funkcji;
 • 7 lat – od dnia wpisu dłużnika alimentacyjnego lub osoby, wobec której egzekucja komornicza była bezskuteczna.
 • 10 lat – od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, którego wpis dotyczy.

Artur Martynów