fbpx
Strona główna » Blog finansowy » Rekompensata 40 euro za opóźnienie w płatności. Komu i jak ją naliczyć?

Blog finansowy

25.03.2019 Windykacja

Rekompensata 40 euro za opóźnienie w płatności. Komu i jak ją naliczyć?

W przypadku kiedy kontrahent spóźnia się z zapłatą naszej faktury, możemy zlecić windykację należności i obciążyć dłużnika kwotą 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Podstawą naliczenia tej kwoty jest Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.


Kto może wystawić notę 40 EUR?

Notę 40 euro może wystawić wierzyciel. Jest to jedno z jego narzędzi pozwalające walczyć z opóźnieniami w realizacji świadczeń wzajemnych wynikających z umów między profesjonalistami w obrocie gospodarczym. Rekompensata 40 EUR przysługuje od transakcji handlowej jeśli jej strony, które posiadają przymiot przedsiębiorców zawierają ją w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Transakcja handlowa powszechnie rozumiana jako umowa odpłatnego świadczenia usługi lub odpłatna umowy dostawy towaru.

Do podmiotów, które są uprawnione do wystawienia noty 40 EUR należy zaliczyć każdego wierzyciela, który zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jest:

  • przedsiębiorcą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców);
  • podmiotem prowadzącym działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (głównie dotyczące działalności rolniczej);
  • osobą wykonująca wolny zawód,
  • podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (głównie tu chodzi o podmioty będące jednostkami sektora finansów publicznych);
  • przedsiębiorcą z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
  • oddziałem i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

Kiedy można wystawić notę na 40 EUR?

Łącznie muszą być spełnione dwie przesłanki, aby wierzyciel mógł wystawić notę 40 EUR tytułem rekompensaty:

  • wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
  • wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Sposób wyliczenia rekompensaty 40 EUR

Zgodnie z art. 10. Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych istnieje obowiązek przeliczenia równowartości kwoty 40 euro na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Przykład:

Przewoźnik A wystawił w dniu 24.05.2019 r. zleceniodawcy B fakturę VAT z terminem płatności 30 dni. Zleceniodawca B nie dokonał w wyznaczonym terminie zapłaty przewoźnikowi A. Roszczenie przewoźnika A stało się wymagalne w dniu 24.06.2019 r. W związku z czym Kontrahent A ma prawo do wystawienia noty księgowej 40 EUR przeliczonej na złote po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP z dnia 31.05.2019 r. (ostatni dzień roboczy, w którym NBP ogłosiło kurs euro z poprzedniego miesiąca).

Z pomocą przyjdzie nam archiwum kursów średnich walut.

Wzory not z tytułu rekompensaty kosztów windykacji można pobrać ze strony transcash.eu

Ważne:

Każde postanowienie umowne wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela do wystawienie rekompensaty 40 EUR jest nieważne.

Radca Prawny Paweł Łazarewicz

Możesz także polubić

17.01.2024
Chcesz zabezpieczyć swój biznes? Wybierz faktoring i uniknij dłużników

Tak w interesach, jak i w zdrowiu, problemom lepiej zapobiegać niż leczyć ich skutki. Windykacja to ratunek dla firm, które mają problem z odzyskaniem długów. […]

09.05.2023
Rozgryź dłużnika i windykuj skuteczniej: typy dłużników według Transcash

Gapa ma kiepską pamięć, Migacz ucieka w wymówki, a Cwaniak gra niewzruszonego. Dłużnik niejedno ma imię, a każdy z typów wymaga nieco innej strategii postępowania. […]

06.04.2023
Windykacja na koszt dłużnika wchodzi na nowe rynki

Słowacja, Litwa i Rumunia to kolejne kraje, wobec których Transcash oferuje windykację na koszt dłużnika. W ramach ekspansji usługi, do tej pory oferowanej wobec dłużników […]

1 2 3 8