Strona główna » Regulamin usługi QuickPay

Regulamin usługi QuickPay

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną QuickPay

Data wejścia w życie Regulaminu: 6.03.2023     

§1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną QuickPay.
 2. Platforma  – prowadzona przez Trans.eu Group S.A. (posiadająca adres ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 PLN)  internetowa platforma typu B2B, dostępna pod adresem www.platform.trans.eu, poprzez którą możliwe jest złożenie Wniosku o finansowanie faktury.
 3. Regulamin Platformy – Regulamin świadczenia usług i dostępu do Platformy Logistycznej TRANS.EU dostępny na stronie internetowej https://www.trans.eu/pl/regulations/.
 4. Konto – konto w Platformie, przypisane do Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów (danych) i uprawnień, przy którym tworzone są Konta Pochodne.
 5. Konto Pochodne – konto osoby fizycznej przypisane do Konta, którego TransId składa się z prefiksu Konta oraz numeru porządkowego.
 6. TransId – unikatowy numer identyfikacyjny przypisywany Użytkownikowi w chwili rejestracji Konta, utworzony według wzoru X dla Użytkownika, a X-Y dla Użytkownika Pochodnego, gdzie Y stanowi numer porządkowy przypisany do Użytkownika Pochodnego.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna – prowadząca działalność gospodarczą związaną z transportem i spedycją, która zarejestrowała Konto w Platformie.
 8. Użytkownik Pochodny – osoba fizyczna, która posiada Konto Pochodne utworzone przy Koncie. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika Pochodnego, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik Pochodny działa w imieniu i na rzecz Użytkownika w rozumieniu art. 97 KC. 
 9. Transcash – TRANSCASH.EU S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626049 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8971714717 REGON 020277393.
 10. Klient – Użytkownik, który (samodzielnie lub za pośrednictwem Użytkownika Pochodnego) składa lub złożył z wykorzystaniem Platformy w sposób  przewidziany w Regulaminie Wniosek o finansowanie faktury.
 11. Strony – Transcash i Klient łącznie.
 12. Wniosek o finansowanie faktury – składana z wykorzystaniem Platformy w sposób  przewidziany w Regulaminie oferta zbycia Wierzytelności przez Klienta na rzecz Transcash.
 13. Wierzytelność – oferowana w ramach Wniosku o finansowanie faktury wierzytelność przysługująca Klientowi wobec Kontrahenta.
 14. Faktura – faktura VAT wystawiona przez Klienta Kontrahentowi potwierdzająca istnienie i wysokość Wierzytelności.
 15. Zlecenie transportowe – zlecenie transportowe lub umowa, ewentualnie inny dowód potwierdzający zawarcie przez Klienta z Kontrahentem umowy na podstawie której powstała Wierzytelność.
 16. Dokument transportowy – list przewozowy lub inny dokument transportowy potwierdzający wykonanie przez Klienta na rzecz Kontrahenta umowy na podstawie której powstała Wierzytelność.
 17. Kontrahent –  przedsiębiorca wobec którego Klientowi przysługuje Wierzytelność.
 18. Umowa – umowa na podstawie której Transcash nabywa od Klienta Wierzytelność, do której dochodzi w momencie dokonania przez Transcash wypłaty na Rachunek Klienta Kwoty finansowania (umowa cesji Wierzytelności).
 19. Kwota finansowania – cena nabycia Wierzytelności wypłacana przez Transcash na Rachunek Klienta w przypadku zaakceptowania przez Transcash oferty objętej Wnioskiem o finansowanie faktury. Poprzez wypłatę Kwoty finansowania dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy.
 20. Rachunek – rachunek bankowy wskazany w złożonym przez Klienta Wniosku o finansowanie faktury.
 21. Faktura własna – faktura VAT wystawiana przez Transcash Klientowi tytułem Prowizji.
 22. Prowizja – należne Transcash od Klienta w przypadku zawarcia Umowy wynagrodzenie z tytułu wykonania przez Transcash Usług. Wysokość Prowizji wskazywana jest we Wniosku o finansowanie faktury. 
 23. Usługi – świadczone drogą elektroniczną przez Transcash na rzecz Klienta usługi, których rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia drogą elektroniczną określa niniejszy Regulamin.
 24. QuickPay – funkcjonalność w Platformie, w ramach której Trans.eu umożliwia Użytkownikom po weryfikacji ich zdolności płatniczej, oznakowanie możliwości objęcia finansowaniem wystawionej przez Kontrahenta oferty wolnego ładunku z jednej strony, a z drugiej strony skorzystanie przez Klienta z przyspieszonej wypłaty wynagrodzenia za usługę transportową.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klientem na rzecz którego są świadczone Usługi może być wyłącznie posiadający Konto Użytkownik, który zaakceptował wcześniej Regulamin Platformy i który ma dostęp do Platformy, nie ma odebranej autoryzacji, ani zablokowanego Konta, a nadto spełnia warunki wskazane w Regulaminie. Akceptując Regulamin Klient dodatkowo potwierdza, iż akceptuje Regulamin Platformy.
 2. Zasady korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy. Administratorem Platformy i podmiotem świadczącym drogą elektroniczną usługi dostępu do Platformy i odpowiedzialnym za nie jest Trans.eu Group S.A. Dostęp do Platformy może być ograniczony lub zablokowany na zasadach przewidzianych w Regulaminie Platformy. Transcash nie odpowiada za działanie Platformy. Reklamacje dotyczące Platformy mogą być składane do Trans.eu Group S.A. w sposób przewidziany w Regulaminie Platformy. Trans.eu Group S.A. umożliwia Klientowi skorzystanie z usług Transcash.eu S.A. za pośrednictwem Platformy Usług w ramach funkcjonalności QuickPay. 
 3. Klient akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie właściwego pola (checkboxa) na Platformie podczas składania Wniosku o finansowanie faktury. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz ją w pełni (bez zastrzeżeń) akceptuje. 
 4. Transcash świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające na:
  a) obsłużeniu Wniosku o finansowanie faktury, w tym zweryfikowaniu danych w nim zawartych i załączonych do niego skanów dokumentów,
  b) wypłacie Kwoty finansowania – w przypadku zaakceptowania przez Transcash Wniosku o finansowanie.
 5. We wskazanych w Regulaminie i poza nim przypadkach komunikowania się przez Transcash z Klientem drogą elektroniczną (mailowo), wykorzystywany jest adres lub adresy mailowe Klienta widniejące na jego Koncie na Platformie lub w bazie danych Transcash.

§3 WNIOSEK O FINANSOWANIE FAKTURY

 1. Oferta przewozu złożona przez Kontrahenta na Giełdzie ładunków na Platformie może zostać oznaczona przez Trans.eu logiem “QuickPay”. Poprzez oznaczenie logiem “QuickPay” Klient ma możliwość rozpoznania, że w przypadku tej oferty może on złożyć Wniosek o finansowanie.
 2. Kontrahent poprzez złożenie oferty przewozu na Giełdzie ładunków na Platformie wyraża zgodę na oznaczenie tej oferty przewozu logiem “QuickPay”.
 3. Wniosek o finansowanie może zostać złożony jedynie w przypadku zawarcia transakcji (przyjęcia oferty) przez Klienta i Kontrahenta za pośrednictwem Platformy.
 4. Klient składa do Transcash Wniosek o finansowanie faktury poprzez uzupełnienie i akceptację formularza internetowego jaki pojawia się na Platformie. Formularz zawiera: 
  a) wskazane na Platformie miejsca i daty rozpoczęcia i zakończenia transportu,
  b) oznaczenie Kontrahenta oraz imię i nazwisko działającego w jego imieniu Użytkownika pochodnego,
  c) wskazany przez Klienta numer Faktury,
  d) wskazany przez Klienta termin płatności Faktury,
  e) wskazane przez Klienta kwotę i walutę Faktury (tj. kwotę i walutę Wierzytelności),
  f) oznaczenie Klienta,
  g) proponowaną cenę nabycia Wierzytelności w PLN, tj. kwotę za jaką Klient oferuje Transcash sprzedaż Wierzytelności (kwota ta obliczana jest automatycznie w wysokości równej kwocie Faktury o jakiej mowa w § 3 ust. 3e, a w przypadku, gdy kwota Faktury wyrażona jest w walucie obcej, kwota ceny nabycia Wierzytelności obliczana jest poprzez przeliczenie na PLN wg. średniego kursu NBP waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia Wniosku o finansowanie faktury),
  h) wysokość Prowizji jaka będzie naliczona jeśli Transcash zaakceptuje Wniosek o finansowanie i dojdzie do zawarcia Umowy.
 5. Do wskazanego w § 3 ust. 1 formularza Klient załącza skany Faktury, Zlecenia transportowego, Dokumentu transportowego oraz ewentualnie innych dokumentów potwierdzających istnienie Wierzytelności, o której sfinansowanie wnioskuje Klient. Poprzez złożenie Wniosku o finansowanie wraz z ww. dokumentami Klient oświadcza, że:
  – zlecenie objęte tymi dokumentami zostało zrealizowane prawidłowo,
  – istnieje Wierzytelność w kwocie i w walucie wskazanych przez Klienta we Wniosku o Finansowanie,
  – załączone dokumenty są prawdziwe i odzwierciedlają rzeczywistą transakcję gospodarczą,
  – nie jest mu wiadome, aby Kontrahent nie wyraził zgodę na cesję Wierzytelności.

Klient zezwala Transcash na zweryfikowanie tych dokumentów w celu rozpatrzenia przez Transcash Wniosku o finansowanie faktury. Wniosek o finansowanie faktury może dotyczyć wyłącznie jednej Faktury.

 1. Na podstawie danych określonych w § 3 ust. 4 pkt b, c, e, f, g, generowana jest na Platformie pod oknem formularza wskazanego w § 3 ust. 4 treść oświadczenia, zgodnie z którą Klient składa Transcash ofertę sprzedaży całej Wierzytelności z Faktury o wskazanym numerze, wystawionej na określoną kwotę i w określonej walucie dla Kontrahenta za określoną cenę nabycia Wierzytelności (dane pojawiające się w oświadczeniu są tożsame z wprowadzanymi w treści Wniosku o finansowanie faktury). Składając Wniosek o finansowanie faktury, Klient składa równocześnie przedmiotowe oświadczenie.
 2. Klient składa Wniosek o finansowanie faktury poprzez użycie przycisku (buttona) o treści “Składam wniosek” zamieszczonego na Platformie pod oknem formularza wskazanego w § 3 ust. 4. Wniosek o finansowanie faktury złożony przez Użytkownika Pochodnego jest równoznaczny ze złożonym przez Użytkownika (Klienta). Użytkownik pochodny jest umocowany do składania w imieniu Użytkownika (Klienta) Wniosku o finansowanie faktury.
 3. Złożenie Wniosku o finansowanie faktury jest możliwe przy spełnieniu łącznie dwóch poniższych warunków:
  a) jedynie w przypadku wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego pola (checkboxa) zamieszczonego na Platformie pod oknem formularza wskazanego w § 3 ust. 4. Obok pola znajduje się link przekierowujący do treści Regulaminu, którą Klient może nieodpłatnie pozyskać, odtworzyć i utrwalić;
  b) jeśli nie minie 45 dni od dokonania na Platformie przez Klienta akceptacji frachtu (oferty wolnego ładunku) wystawionego przez Kontrahenta z użyciem Giełdy wolnych ładunków i pojazdów lub innej funkcjonalności Platformy służącej do publikowania frachtów (np. SmartMatch, Stałe Trasy, Grupy). Po upływie 45 dni złożenie Wniosku o finansowanie faktury będzie technicznie niemożliwe.
 4. Złożenie Wniosku o finansowanie faktury w sposób wskazany w § 3 ust. 6 jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) sprzedaży Wierzytelności na rzecz Transcash na warunkach określonych w § 3 ust. 4, w treści oświadczenia określonego w § 3 ust. 6 i na warunkach wskazanych w Regulaminie. Oferta składana jest w postaci elektronicznej. 
 5. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o finansowanie, Transcash potwierdza jego otrzymanie Klientowi drogą elektroniczną (mailowo). W takim przypadku Klient jest związany ofertą sprzedaży Wierzytelności będącą przedmiotem Wniosku o finansowanie faktury. Oferta jest ważna przez 45 dni od potwierdzenia przez Transcash jej otrzymania (otrzymania Wniosku o finansowanie faktury).
 6. Transcash weryfikuje:
  a) objęte Wnioskiem o finansowanie faktury dane wskazane w § 3 ust. 4,
  b) załączone do niego skany dokumentów (o których mowa w § 3 ust. 5),
  c) treść oświadczenia wskazanego w § 3 ust. 6,
  d) Rachunek – na warunkach wskazanych w § 4,
  a następnie podejmuje decyzję co do zaakceptowania albo odrzucenia Wniosku o finansowanie faktury (odrzucenia oferty Klienta sprzedaży Wierzytelności na rzecz Transcash).
 7. Transcash odrzuci Wniosek o finansowanie faktury (ofertę Klienta sprzedaży Wierzytelności na rzecz Transcash) w przypadku:
  a) otrzymania od Kontrahenta informacji, z której wynikałoby, że oświadczenia, o których mowa w §3 ust. 5 są nieprawdziwe,
  b) gdy Klienta łączy już z Transcash inna umowa na mocy której Transcash nabył wierzytelność będącą przedmiotem Wniosku o finansowanie faktury.
 8. Transcash może odrzucić Wniosek o finansowanie faktury (ofertę Klienta sprzedaży Wierzytelności na rzecz Transcash) m.in.:
  a) gdy Rachunek nie znajduje się na białej liście podatników VAT (w wykazie podatników VAT),
  b) gdy Transcash podejmie informacje o tym, że istnieje zakaz cesji Wierzytelności lub ograniczenie dokonania takiego przelewu na rzecz Transcash,
  c) gdy Transcash podejmie informację o tym, że w dotyczącym Wierzytelności zleceniu lub umowie Klienta z Kontrahentem widnieje zapis na sąd polubowny lub o właściwości sądu zagranicznego,
  d) w przypadku, gdy w ocenie Transcash dane w wymienione w § 3 ust. 4 są niekompletne, nieprawdziwe lub błędne,
  e) gdy nie zostaną załączone wszystkie skany dokumentów o których mowa w § 3 ust. 5 lub w ocenie Transcash nie potwierdzają one istnienia Wierzytelności w wysokości wskazanej we Wniosku o finansowanie faktury lub istnieje prawdopodobieństwo, że zostały sfałszowane, podrobione, albo nie odpowiadają rzeczywistości,
  f) gdy w ocenie Transcash Wierzytelność nie istnieje, albo ma inną wysokość lub istnieje w innej walucie niż wskazana we Wniosku o finansowanie faktury kwota Faktury lub jest przedawniona,
  g) gdy z informacji uzyskanych przez Transcash wynika, że Wierzytelność jest obciążona (np na rzecz organu egzekucyjnego) lub posiada wady prawne lub może być przedmiotem potrącenia przez Kontrahenta,
  h) gdy Wierzytelność jest przedmiotem postępowania sądowego, egzekucji komorniczej, jak również umowy Klienta z innym niż Transcash faktorem,
  i) jeżeli z informacji zawartych we Wniosku o finansowanie faktury, albo z załączonych do niego skanów dokumentów wynika w ocenie Transcash, że – wg stanu na dzień złożenia Wniosku o finansowanie faktury – termin płatności Faktury upłynął lub pozostało do niego mniej niż 2 dni,
  j) gdy Wierzytelność jest objęta postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym czy restrukturyzacyjnym, albo jest bardzo prawdopodobne, że takie postępowanie zostanie wszczęte (np zostało ogłoszone postanowienie o zabezpieczeniu majątku przed wszczęciem postępowania upadłościowego),
  k) będący spółką kapitałową Kontrahent pozbawiony jest zarządu,
  l) Kontrahent nie istnieje (zmarł lub został wykreślony z KRS), albo toczy się postępowanie dotyczące jego wykreślenia z KRS,
  m) Kontrahent lub Klient mają długi wobec Transcash lub Trans.eu Group S.A.,
  n) w wyniku negatywnej oceny moralności płatniczej Klienta dokonanej przez Transcash,
  o) w przypadku przekroczenia określonego przez Transcash limitu finansowania w relacji Klient - Kontrahent co do zaangażowania w zgłaszaniu do finansowania należności wzajemnych. Transcash może przywrócić możliwość finansowania w danej relacji po spłacie wskazanego wolumenu należności,
  p) w przypadku gdy w ocenie Transcash zgłoszone do finansowania należności wzajemne Klienta i Kontrahenta nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń gospodarczych lub są zdarzeniami noszącymi znamiona czynów zabronionych,
  r) gdy Klient posiada niezapłacone, wymagalne należności wobec któregokolwiek z podmiotów z grupy Trans.eu Group S.A. lub inne wymagalne należności umieszczone w bazie prowadzonej przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 9. W przypadku odrzucenia  Wniosku o finansowanie faktury, Transcash powiadamia o tym niezwłocznie Klienta drogą elektroniczną.
 10. Objęta Wnioskiem o finansowanie faktury oferta formułowana jest w języku polskim. Strony wyłączają stosowanie art. 66(1) § 2 pkt 3, 4 i 6 Kodeksu cywilnego.

§4 WERYFIKACJA RACHUNKU BANKOWEGO

 1. Transcash dokonuje weryfikacji wskazanego we Wniosku o finansowanie faktury Rachunku poprzez sprawdzenie czy widnieje na białej liście podatników VAT (w wykazie podatników VAT).
 2. W przypadku, gdy Rachunek nie widnieje na białej liście podatników VAT, a wartość transakcji udokumentowanej Fakturą (kwota Faktury) wynosi mniej niż 15.000 zł brutto, Transcash umożliwia Klientowi przeprowadzenie procesu weryfikacji tożsamości poprzez dokonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł. Klient jest niezwłocznie przekierowany na stronę internetową operatora systemu przelewów natychmiastowych, z którego może wykonać przelew weryfikacyjny. 
 3. Weryfikacja rachunku bankowego polega na sprawdzeniu, czy dane właściciela rachunku bankowego, z którego Klient wykonał przelew weryfikacyjny, zgadzają się z danymi wprowadzonymi we Wniosku o finansowanie faktury.
 4. W przypadku zgodności danych zgłoszonych we Wniosku o finansowanie faktury z danymi z przelewu weryfikacyjnego, weryfikacja uzyska status pozytywny i Rachunek zostanie uznany za należący do Klienta. W przypadku niezgodności danych, weryfikacja ma status negatywny i Wniosek o finansowanie faktury ulega odrzuceniu.
 5. W przypadku gdy Rachunek nie widnieje na białej liście podatników VAT, a wartość transakcji udokumentowanej Fakturą (kwota Faktury) wynosi co najmniej 15.000 zł brutto, Wniosek o finansowanie faktury ulega odrzuceniu.

§5 ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi w dniu dokonania przez Transcash wypłaty Kwoty finansowania na Rachunek. W razie wątpliwości, brany jest pod uwagę dzień wprowadzenia do systemu bankowego polecenia przelewu, a nie dzień wpływu Kwoty finansowania na Rachunek. Zgodnie z Umową Transcash nabywa od Klienta Wierzytelność na warunkach wskazanych w: oświadczeniu Klienta złożonym zgodnie z § 3 ust. 6 i Regulaminie.
 2. W przypadku dokonania wypłaty Kwoty finansowania, Transcash niezwłocznie powiadamia o tym drogą elektroniczną (mailowo) Klienta, informując go jednocześnie, że pozytywnie rozpatrzył Wniosek o finansowanie faktury i tym samym zaakceptował zgłoszoną przez Klienta ofertę sprzedaży Wierzytelności określonej w Fakturze.
 3. Umowa jest zawierana wskutek akceptacji Wniosku o finansowanie faktury (złożonej przez Klienta oferty sprzedaży Wierzytelności) przez Transcash. Przy czym oświadczeniem woli Transcash o zawarciu Umowy jest wypłata Kwoty finansowania. Natomiast o zaakceptowaniu Wniosku o finansowanie faktury Transcash informuje mailowo Klienta już po zawarciu Umowy (po wypłacie Kwoty finansowania). Wiadomość mailowa zawiera przedmiotowo istotne elementy Umowy i stanowi potwierdzenie jej zawarcia. W załączeniu do wiadomości mailowej Transcash przesyła Klientowi dodatkowo plik zawierający potwierdzenie zawarcia Umowy i potwierdzenie warunków Umowy.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu w przypadkach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. W razie rozwiązania Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić na rachunek bankowy Transcash Kwotę finansowania.

§6 PŁATNOŚCI

 1. W przypadku  zawarcia Umowy (wypłaty Kwoty finansowania), Transcash naliczy Klientowi Prowizję w określonej w Cenniku.
 2. Dokładna wysokość Prowizji obliczana jest i wskazywana w treści Wniosku o finansowanie faktury. 
 3. W przypadku gdy Wierzytelność objęta Wnioskiem o finansowanie faktury wyrażona jest w walucie innej niż PLN, wysokość Prowizji jest obliczana na PLN wg. średniego kursu NBP waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia Wniosku o finansowanie faktury.
 4. W ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta Umowa, Transcash wystawi i wyśle mailowo Klientowi fakturę VAT (zwaną dalej “Fakturą własną”) obejmującą kwoty Prowizji naliczone od każdej z Umów zawartych w tym miesiącu. 
 5. Klient zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z Faktury własnej wystawionej przez Transcash w terminie wskazanym na tej fakturze, na rachunek bankowy na niej wskazany.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Transcash zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami i zabezpieczeniami technicznymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym. Klient zobowiązuje się korzystać z Usług oferowanych przez Transcash wyłącznie dla celów zgodnych z prawem. 
 3. Klient nie jest uprawniony do korzystania z Usług w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej. 
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności mających zapobiec nieuprawnionemu uzyskaniu przez osobę trzecią danych umożliwiających złożenie w imieniu Klienta Wniosku o finansowanie faktury. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnianie osobom trzecim.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności przewidzianych postanowieniami Regulaminu Trans.eu.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie wprowadzone lub zatwierdzone przez niego dane wymienione w § 3 ust. 4 i załączone skany dokumentów o których mowa w § 3 ust. 5 są rzetelne, aktualne, zgodne z prawdą na dzień ich wprowadzenia oraz, że wprowadza je całkowicie dobrowolnie.  Klient świadomy jest ewentualnych konsekwencji wynikających z wprowadzenia nieprawdziwych lub błędnych danych, jak również posłużenia się dokumentami podrobionymi lub należącymi do osoby trzeciej w celu zawarcia Umowy, w szczególności określonych w art. 270, art. 273, art. 275, art. 286 oraz 297 Kodeksu Karnego.
 7. W przypadku dokonania przez Kontrahenta na rzecz Klienta wpłaty na poczet Wierzytelności będącej przedmiotem Umowy, Klient zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania wpłaty:
  a) przelać rachunek bankowy Transcash wpłaconą przez Kontrahenta kwotę,
  b) oraz poinformować Transcash o otrzymaniu takiej wpłaty od Kontrahenta.
 8. Niewykonanie obowiązku wskazanego w §  7 ust. 7 a) w terminie 3 dni od otrzymania wpłaty, powoduje powstanie po stronie Transcash wobec Klienta roszczenia o zapłatę kwoty zapłaconej Klientowi przez Kontrahenta. Roszczenie staje się wymagalne po wezwaniu Klienta do zapłaty przedmiotowej kwoty.

§8 CESJA ZWROTNA

 1. W przypadkach wskazanych w § 8 ust. 5. Regulaminu, następuje cesja zwrotna (zwana dalej „Cesją Zwrotną”) Wierzytelności stanowiącej przedmiot Umowy przez Transcash na Klienta (zwana dalej „Cesją Zwrotną”). Wskutek Cesji Zwrotnej, Wierzytelność przechodzi z Transcash z powrotem na Klienta. Tym samym każda Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym.
 2. Cesja Zwrotna następuje z mocy Umowy, bez potrzeby zawierania pomiędzy Stronami dodatkowych porozumień lub umów w tym przedmiocie. 
 3. O nastąpieniu Cesji Zwrotnej Transcash informuje Klienta poprzez zamieszczenie komunikatu w na Platformie lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres mailowy Klienta wskazany § 2 ust. 5 Regulaminu – zawiadomienia, w którego treści Transcash wskazuje Klientowi, że doszło do Cesji Zwrotnej. W przypadku przekazania informacji za pośrednictwem Platformy, zawiadomienie uznaje się za doręczone w dacie zamieszczenia na Platformie komunikatu z zawiadomieniem. W przypadku wysłania zawiadomienia o Cesji Zwrotnej drogą mailową, zawiadomienie uznaje się za doręczone w dacie wysłania wiadomości mailowej. W razie zaistnienia wątpliwości dotyczących daty Cesji Zwrotnej, przyjmuje się, że następuje ona w dniu w jakim ww. zawiadomienie zostało Klientowi doręczone lub uznane za doręczone.
 4. Wskutek Cesji Zwrotnej stanowiąca przedmiot Umowy Wierzytelność zostaje przelana przez Transcash na rzecz Klienta.
 5. Do Cesji Zwrotnej dochodzi w przypadku wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych sytuacji, tj. gdy:
  a) Kontrahent podniesie zarzut bądź zarzuty:
  – niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta umowy (zawartej np. na podstawie przyjętego przez Klienta zlecenia transportowego), z tytułu której wynikać ma Wierzytelność (umowa ta zwana jest dalej „Umową transportową”) – np. zarzut uszkodzenia towaru lub nieterminowej dostawy,
  – lub naruszenia przez Klienta postanowienia lub postanowień tej umowy (np. zarzut nieprzesłania lub nieterminowego przesłania dokumentów),
  – lub potrącenia Wierzytelności z wierzytelnością jaka w ocenie Kontrahenta przysługuje mu wobec Klienta, z zastrzeżeniem, że do Cesji Zwrotnej nie dochodzi, gdy zarzut lub zarzuty są niezasadne, a Transcash poinformuje o tym Kontrahenta nie później niż 7 dni od uzyskania przez Transcash informacji o zarzucie lub zarzutach,
  b) Kontrahent wskaże, że Umowę transportową zawarła osoba nieumocowana do tego przez Kontrahenta,
  c) wysokość Wierzytelności ulegnie zmniejszeniu, m.in. w wyniku wydania korekty Faktury, albo innego dokumentu korygującego wysokość Wierzytelności,
  d) Kontrahent dokona na rzecz Klienta wpłaty na poczet wierzytelności będącej przedmiotem Umowy cesji, a Klient nie poinformuje o tym Transcash lub nie przeleje otrzymanej kwoty na rachunek Transcash w terminie 3 dni od otrzymania ww. wpłaty. W takim przypadku Transcash wezwie Klienta do przelania otrzymanej kwoty na rachunek Transcash i będzie uprawniony do dokonania Cesji Zwrotnej jeżeli Klient nie wykona wezwania,
  e) Wierzytelność Klienta zgłoszona do finansowania objęta jest zakazem cesji.
 6. W terminie 3 dni od doręczenia lub uznania za doręczone Klientowi zawiadomienia o Cesji Zwrotnej zgodnie z § 8 ust. 3., Klient ma obowiązek przelać na rzecz Transcash (na rachunek bankowy wskazany przez Transcash) kwotę równą Kwocie finansowania (dokona jej zwrotu na rzecz Transcash). W przypadku braku wpłaty w ww. terminie Transcash ma prawo naliczać odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od daty przypadającej kolejnego dnia po upływie ww. terminu i dochodzić od Klienta zapłaty ww. kwoty wraz z odsetkami.
 7. Z dniem uregulowania przez Klienta całości Wierzytelności wraz z innymi należnościami Transcash (w tym wynagrodzeniem prowizyjnym) poprzez ich spłacenie przez Klienta na rzecz Transcash, dochodzi do Cesji Zwrotnej. W takim przypadku Klient nie ma obowiązku zapłaty kwoty wskazanej w § 8 ust. 6 (nie ma obowiązku dokonania na rzecz Transcash zwrotu Kwoty finansowania). 
 8. W przypadku gdy dojdzie do uregulowania części Wierzytelności poprzez jej spłacenie przez Kontrahenta na rzecz Transcash, Cesja Zwrotna dotyczy wyłącznie niespłaconej części i do jej wysokości jest ograniczona kwota jaką Klient ma obowiązek zapłaty na rzecz Transcash tytułem zwrotu Kwoty finansowania.
 9. W przypadku gdy dojdzie do umorzenia Wierzytelności (w całości lub części) wskutek potrącenia dokonanego przez Kontrahenta, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Transcash równowartości kwoty w jakiej doszło do potrącenia, w terminie 2 dni od wezwania go przez Transcash do zapłaty.
 10. Transcash ma prawo potrącać przysługujące mu wobec Klienta wierzytelności (w tym również wierzytelności niewymagalne) z wierzytelnościami przysługującymi Klientowi wobec Transcash (w tym także niewymagalnymi). Transcash jest m.in. uprawniony w przypadku Cesji Zwrotnej do potrącenia – z wierzytelnościami Klienta, które podlegają Cesji Zwrotnej – kwoty lub kwot jakie zostały wpłacone Klienta przez Kontrahenta lub Transcash.
 11. W przypadku zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w § 8 ust. 5 Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz Transcash prowizję w wysokości 50% kwoty Prowizji za udzielenie finansowania, jednak nie mniej niż 100 zł netto. Prowizja ta przysługuje Transcash niezależnie od prowizji wymienionej we Wniosku o finansowanie faktury.

§9 WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z Usług Klient musi posiadać sprzęt w postaci komputera, laptopa, tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu oraz aktualną przeglądarkę internetową Chrome, aktywne konto poczty e-mail oraz zainstalowaną Javę w jej najbardziej aktualnej wersji. 
 2. Dopuszczalne rozszerzenia plików to JPG, JPEG, PNG, PDF.

§10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Transcash jest administratorem danych osobowych jakie Klient przekaże dokonując zgłoszenia Wniosku o finansowanie faktury za pośrednictwem Platformy (zwane dalej „Danymi”).
 2. Administratorem Danych jest Transcash.eu S.A. (zwana dalej „Transcash”) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, nr NIP: 8971714717, nr KRS: 0000626049, wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy KRS.
 3. Transcash wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: : iod@transcash.eu lub listownie, na adres siedziby Transcash.
 4. Dane mogą być przetwarzane przez Transcash:
  a) w celu przeprowadzenia działań przygotowania do zawarcia z Klientem Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy (w tym celu Dane są przechowywane przez Transcash do czasu zakończenia tych działań lub do czasu zawarcia Umowy),
  b) w celu wykonania przez Transcash zawartej z Klientem Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Klientem Umowy (w tym celu Dane są przechowywane przez Transcash przez czas trwania Umowy, rozliczeń po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z jej tytułu),
  c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Transcash roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Transcash polegający na ochronie jego praw (Dane są przechowywane przez Transcash do czasu przedawnienia roszczeń Transcash wynikających z tytułu umowy – okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego),
  d) w celach analitycznych, statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Transcash – poprawa jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb klientów (Dane są przechowywane przez Transcash przez okres 3 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub od zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania),
  e) w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Transcash polegający na wyrażonym w motywie 47 RODO prawie administratora do przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (Dane są przechowywane przez Transcash do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą),
  f) w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym m.in. rachunkowych, księgowych, podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. (Dane są przechowywane przez Transcash przez okres wymagany przepisami prawa, np. nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego).
 5. Podanie Danych w ww. celach ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia z Klientem Umowy przez Transcash bądź jej wykonania.
 6. Większość przetwarzanych przez Transcash danych pochodzi bezpośrednio od Klientów. Jednakże część z nich może pochodzić od podmiotu realizującego działania w ramach świadczenia usługi QuickPay na mocy odrębnej umowy. Źródło te dotyczy, takich danych jak: dane identyfikujące, dane kontaktowe, dane dotyczące zobowiązań, dane dotyczące statusu na Platformie Trans.eu.
 7. Dane mogą być ujawnione:
  a) podmiotom powiązanym z Transcash tj. spółce Trans.eu Group S.A. lub innym spółkom z grupy kapitałowej Trans.eu,
  b) innym użytkownikom Platformy Trans.eu prowadzonej przez spółkę Trans.eu Group S.A.,
  c) zleceniobiorcom i partnerom biznesowym Transcash, w tym podmiotom świadczącym wybrane usługi  na rzecz Transcash (usługi księgowe, marketingowe, informatyczne, podmioty obsługujące płatności elektroniczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).
 8. W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy z Transcash,  Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które mogą wywołać wobec Klienta skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na sytuację Klienta. Tego rodzaju przypadki mogą wystąpić jako element procesu weryfikacji informacji wskazywanych we Wniosku o finansowanie faktury. Negatywna weryfikacja może skutkować odrzuceniem Wniosku.
 9. Na zasadach i w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, Klientowi przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania),
  e) przenoszenia danych,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§11 REKLAMACJE

 1. Niniejszy paragraf określa warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja usług świadczonych przez Transcash oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Klientowi. 
 3. Reklamacja może być złożona:
  a) pisemnie na adres: Transcash SA, Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, lub
  b) drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@transcash.eu.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania bądź siedziby Klienta, zwanego dalej „Reklamującym”,
  b) określenie przedmiotu reklamacji,
  c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  d) podpis Reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w § 11 ust. 1-4, Transcash poinformuje Reklamującego, że jego pismo nie spełnia warunków reklamacyjnych, co skutkuje pozostawieniem pisma bez rozpoznania.
 6. Transcash rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej złożenia. Transcash zastrzega sobie prawo przedłużenia 21 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Reklamującego.
 7. Odpowiedzi na reklamację Transcash udziela:
  a) pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres siedziby Reklamującego,
  b) drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej.
 8. Transcash. zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, odmowy jej udzielenia, jeżeli:
  a) odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierać informacje udzielone w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne Reklamującego,
  b) zgłoszenie reklamacyjne:
  – nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji Reklamującego,
  – nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenia i wysłania odpowiedzi reklamacyjnej,
  – nie posiada formy wystarczającej do uznania jej jako pismo reklamacyjne,
  – nie zawiera informacji o przyczynie złożenia reklamacji, pytań, opisu zgłaszanych zastrzeżeń,
  – zawiera treści obraźliwe, obelżywe i wulgarne, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.
 9. O skorzystaniu z powyższego prawa Transcash poinformuje niezwłocznie Reklamującego.
 10. Reklamujący ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientowi w trakcie wypełniania przez niego Wniosku o finansowanie faktury i możliwy do pobrania na stronie internetowej www.transcash.eu
 2. Transcash ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w § 12 ust. 1. Zmiana danych teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron WWW) wskazanych w Regulaminie lub oczywistych omyłek pisarskich nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Umowie ma zastosowanie prawo właściwe dla Transcash.
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Transcash.