Strona główna » Blog finansowy » Cesja wierzytelności - co to jest?

Blog finansowy

08.06.2022 Faktoring

Cesja wierzytelności - co to jest?

Cesja wierzytelności to jeden z kluczowych elementów faktoringu. Cały proces polega na wykonaniu cesji praw z faktury firmy, która ją wystawiła, na rzecz firmy faktoringowej. Umowa cesji określana jest również jako przelew wierzytelności, który wykonywany jest między przedsiębiorstwem a firmą faktoringową po podpisaniu stosownych dokumentów. Poznaj szczegóły faktoringu dla transportu.

Cesja należności: jakie role pełnią poszczególne strony sprawy?

Zastanawiasz się, jak działa cesja długu oraz na jakich zasadach jest stosowana? Zanim dowiesz się, na czym polega, warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami. Cesję wierzytelności reguluje Kodeks cywilny, dlatego znajomość podstawowych definicji jest kluczowa w sprawnym posługiwaniu się tym narzędziem. W przypadku cesji strona uprawniona to wierzyciel, a prawo które mu przysługuje to wierzytelność. Strona zobowiązana do uregulowania zaległości to dłużnik, który ma wobec wierzyciela dług.

Cesja wierzytelności w prostym ujęciu odnosi się do przeniesienia praw, jakie przysługują obecnemu wierzycielowi na rzecz nowego podmiotu, który zdecydował się na jej nabycie. Strona, która nabywa nowe prawa zawiera odpowiednią umowę, ta natomiast pozwala na zgodne z prawem przeniesienie wierzytelności na nią. Podpisanie umowy odbywa się między dwoma stronami, gdzie cedent jest aktualnym wierzycielem, natomiast cesjonariusz nabywcą wierzytelności i nowym wierzycielem.

Cesja należności najczęściej odnosi się do pojedynczych przypadków przeniesienia wierzytelności. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby została zawarta między stronami na więcej niż jedną sprawę.

Na czym dokładnie polega cesja należności?

Cesja wierzytelności dotyczy zobowiązania, jakie partner biznesowy ma wobec danego przedsiębiorstwa. Jednak, decydując się na skorzystanie z możliwości, jakie daje cesja, nie ma konieczności informowania o swoich planach płatnika z faktury, ani tym bardziej uzyskiwania przez niego zgody na zawarcie umowy cesji. W przypadku wykonania cesji wierzytelności kontrahent nie jest stroną zawieranej umowy.

Warto podkreślić, że jeżeli kontrahent, nie zawarł w podpisywanej z przedsiębiorstwem umowie informacji o zastrzeżeniu praw do zgody na dokonanie cesji, wówczas zgodnie z polskim ustawodawstwem nie musi być informowany o zaistniałej sytuacji, a tym bardziej proszony o zgodę na nią. Najczęściej jednak informuje się go o zaistniałej sytuacji – tyle że już po fakcie. Mówi się wówczas o tzw. faktoringu jawnym, który jest najpowszechniejszy.

Natomiast w przypadku, kiedy kontrahent zawarł w umowie/zleceniu z przedsiębiorstwem informację dotyczącą konieczności pozyskania zgody na wykonanie cesji, wówczas konieczne jest uzyskanie od niego niezbędnego dokumentu. W przeciwnym razie wykonanie cesji wierzytelności jest nieważne.

Umowa cesji – jak wygląda jej przygotowanie?

Cesja praw z faktury powinna zostać przygotowana zgodnie z wytycznymi. Jej pisemna wersja musi zawierać informacje takie jak:

  • opis tego, co poddaje się cesji – to nic innego jak wysokość faktury, jaką kontrahent ma do zapłaty oraz informacje, na jaki podmiot została ona wystawiona;
  • dokładny termin, w jakim faktura powinna zostać zapłacona przez kontrahenta;
  • opcjonalnym zapisem powinno być wskazanie strony, obecnego lub nowego wierzyciela, który odpowiedzialny będzie za poinformowanie kontrahenta o przeniesieniu praw wierzytelności z jednego podmiotu na inny.

Cesja praw z faktury i zapis o zakazie cesji

Uzyskanie zgody na faktoring w przypadku stosownego zapisu w umowie, jest warunkiem, który umożliwi jego przeprowadzenie. Zakaz przeprowadzenia cesji jest zatem prawem, które przysługuje kontrahentowi, jeżeli w dokumentach znalazła się odpowiednia adnotacja na ten temat. Istotą tego rodzaju zapisu w umowie jest ułatwienie działalności firmom, które korzystają z możliwości wystawiania faktur z odroczonym terminem zapłaty.

Obecnie jednak zapis ten jest nadużywany i często wykorzystywany przez duże firmy czy nawet podmioty państwowe. Można śmiało stwierdzić, że stał się poniekąd kartą przetargową do nawiązania współpracy między stronami przy jednoczesnym zagwarantowaniu kontrahentowi braku ewentualnych konsekwencji w przypadku opóźniania zapłaty za fakturę.

Warto również zaznaczyć, że istnieje inna możliwość w zakresie cesji praw z faktury. Jest to rozwiązanie określane jako faktoring cichy. W tym przypadku cesja należności dokonywana jest bez wiedzy kontrahenta. W polskim prawie występuje przyzwolenie na takie rozwiązanie, jednak jest ono mało etyczne i uważa się, że stawia w złym świetle osobę, która je wykorzystuje. Dlatego w Transcash, w odpowiedzi na coraz częściej stosowane przez firmy spedycyjne zakazy cesji, proponujemy naszych klientom pożyczkę na fakturę. W przypadku pożyczki występują tylko dwie strony transakcji – Klient, który wystawił fakturę oraz Transcash. My finansujemy fakturę klienta wypłacając 100% kwoty brutto z faktury, a klient spłaca udzieloną pożyczkę zgodnie z terminem płatności na fakturze. Dodatkowo klient może przesunąć termin spłaty o 14 dni. W przypadku pożyczki płatnik z faktury nie jest stroną transakcji i nie jest informowany o tym, że klient korzysta z tej formy finansowania.

Cesja wierzytelności, a kwestia rodzaju faktoringu

Faktoring rozróżniany jest ze względu na rodzaj podpisanej umowy cesji. Biorąc pod uwagę ten element, możliwe jest wyróżnienie jego dwóch rodzajów. Pierwszym z nich jest tzw. faktoring pełny - bardzo często określany również mianem faktoringu bez regresu. Na jakiej zasadzie działa? Decydując się na podpisanie umowy pełnego faktoringu, przedsiębiorca pozbywa się ciążącego na nim ryzyka braku zapłaty za wystawione na rzecz kontrahenta faktury. Mówimy w tym przypadku o cesji globalnej. Powstałe ryzyko przejmowane jest przez nowego wierzyciela, czyli w tym przypadku firmę faktoringową. To dość często wybierana usługa, na którą decydują się właściciele firm.

Drugą z możliwości jest faktoring niepełny, nazywany również fachowo faktoringiem regresywnym lub z regresem. W tym przypadku nowy wierzyciel decyduje się na wykup należności, ale z pominięciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W tym przypadku dla każdej sfinansowanej faktury dokonuje się cesji jednorazowej. Rozwiązanie to w porównaniu z faktoringiem pełnym jest zazwyczaj tańsze, a przez to chętnie wybierane przez firmy średnie i małe.

Chcesz skorzystać z rozwiązania, jakim jest faktoring, ale nie jesteś pewien, jaka jego forma będzie dla Ciebie korzystna? Skonsultuj swój przypadek ze specjalistą, który podpowie Ci najlepsze rozwiązanie. Skontaktuj się z nami!

Możesz także polubić

20.05.2024
Faktoring a bezpieczeństwo finansowe: jak uniknąć ryzyka?

Faktoring pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich finansów. Dzięki niemu otrzymujesz zapłatę za wykonany przewóz w terminie dogodnym dla siebie, co pozwala utrzymać płynność finansową regulować zobowiązania […]

30.04.2024
Faktoring kontra inne formy finansowania

Mądrze dobrane finansowanie pozwala utrzymać budżet firmy w ryzach, wspomaga finansową płynność i gromadzenie oszczędności. To, jaki typ finansowania wybierzesz, zależy od wielu czynników – […]

15.04.2024
Faktoring a ubezpieczenie należności. Jak działa faktoring z ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie chroniące życie, zdrowie lub majątek posiada każdy z nas. Przedsiębiorcy do tej puli mogą dodać ubezpieczenie należności, które chroni ich przed stratą, jeśli kontrahent […]

1 2 3 20