fbpx

Szansa na zmianę złych praktyk płatniczych w branży TSL

10.01.2019

Wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty za wykonany transport w ustalonym terminie może dochodzić rekompensaty za koszty windykacji o równowartości 40 euro. Umożliwia to ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która obowiązuje od 28 kwietnia 2013 roku. Mimo tego, że przepis obowiązuje od kilku lat nadal nie wszyscy uprawnieni wiedzą, że mogą skorzystać z takiego rozwiązania.

Kto pokrywa a kto odzyskuje koszty windykacji?

Opóźnienia w płatnościach to zjawisko powszechne w branży transportowej. Wielu wierzycieli chcąc ograniczyć wydatki, decyduje się na samodzielne egzekwowanie pieniędzy od dłużnika. Wychodząc z założenia, że ich biznes i tak generuje wysokie koszty, starają się unikać dodatkowych obciążeń.

Rekompensata 40 euro, może w całości lub częściowo pokryć koszty windykacji świadczonej przez wyspecjalizowaną firmę. Przewoźnik może więc skorzystać z pomocy profesjonalistów i odzyskać swoje pieniądze szybciej niż w przypadku samodzielnego egzekwowania zapłaty nie obciążając przy tym budżetu firmy. Co więcej doświadczeni windykatorzy dochodzą od dłużnika nie tylko spłaty należności wynikającej z nieuregulowanej faktury, ale także zgłoszonej do windykacji noty obciążeniowej na 40 euro.

Obciążenie dłużnika taką notą pozwala pokryć w całości lub częściowo koszty związane z oddaniem sprawy do windykacji. Jeżeli koszty windykacji będą wyższe niż równowartość 40 euro, wierzyciel może je udokumentować i domagać się pokrycia większej kwoty.

„Rekompensata w kwocie 40 euro należy się wszystkim wierzycielom, którzy wykonali usługę i nie otrzymali świadczenia w umówionym terminie. Ustawodawca wprowadzając tę regulację dał narzędzie, które ma zmotywować dłużników do terminowego regulowania faktur. Przewoźnik może wystawić notę z tytułu rekompensaty do wszystkich przeterminowanych faktur, nawet tych, które nie przekraczają kwoty 40 euro. Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych ograniczeń.” – mówi Maciej Maroszyk  Lider Departamentu Windykacji Sądowo-Egzekucyjnej w Transcash.

„Zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy zgłaszają sprawę do Transcash, nie wiedzą o tym, że mają prawo do tego rodzaju rekompensaty. Dlatego sami informujemy ich o możliwości wystawienia noty i zgłaszania jej do windykacji. Udostępniamy też gotowy wzór dokumentu, który wystarczy wypełnić, wysłać do dłużnika i zgłosić nam razem z nieuregulowaną fakturą.” – dodaje.

40 EUR czyli ile?

Zapis ustawowy mówi, że przedsiębiorcy przysługuje równowartość kwoty 40 euro. Wartość tę należy zatem przeliczyć na złotówki. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Przykładowo jeżeli faktura została wystawiona z terminem płatności do 15 listopada 2018 to świadczenie stało się wymagalne z dniem 16 listopada 2018. Przeliczenia dokonujemy według średniego kursu z 31 października 2018, który wtedy wynosił 4,33 zł. Równowartość 40 euro wyniesie więc 173,20 zł.

Szansa na zmianę złych praktyk

Możliwość dochodzenia rekompensaty o równowartości 40 euro to ukłon ze strony ustawodawcy w stronę przewoźnika. Z jednej strony kwota może pokryć koszty wynikające ze zlecenia windykacji, z drugiej natomiast mobilizuje kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań wobec zleceniobiorców. Widmo ponoszenia dodatkowych kosztów za chociażby jeden dzień zwłoki, wymusza na płatnikach nową, tym razem zdrową praktykę – terminowość w zapłacie za terminową dostawę.